Villkor för tjänsten

På hela webbplatsen tillhör termerna "vi", "oss" och "vår" windowbreaker.net själv. Vi erbjuder denna webbplats, inklusive all information och alla tjänster som är tillgängliga från denna plattform till dig, användaren, under förutsättning att du bekräftar och accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att följa dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till något av de villkor som anges här får du inte komma åt webbplatsen eller använda någon av dess tjänster. Om dessa användarvillkor tolkas som ett erbjudande, är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Avsnitt 1 - Villkor för onlinebutiken

Genom att godkänna dessa användarvillkor bekräftar du att du har uppnått laglig myndighetsålder i den stat eller provins där du är bosatt, eller att du har uppnått laglig myndighetsålder i den stat eller provins där du är bosatt, och har samtyckt till att vi tillåter någon av dina minderåriga anhöriga att använda webbplatsen.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte, och din användning av tjänsterna får inte bryta mot några lagar som är tillämpliga i din jurisdiktion (inklusive, utan begränsning, upphovsrättslagar). Du måste avstå från att överföra maskar, virus eller annan kod av destruktiv natur. Brott mot eller överträdelse av dessa villkor kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

Avsnitt 2 - Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst vägra att ge service till en enskild person. Du bekräftar att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och kan innebära överföringar över olika nätverk och ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till de tekniska kraven i sammankopplade nätverk eller enheter.

Du samtycker till att inte replikera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användningen av Tjänsten eller åtkomst till Tjänsten, inklusive kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Avsnitt 3 - Informationens riktighet, fullständighet och aktualitet

Vi ska inte hållas ansvariga om den information som presenteras på denna webbplats är felaktig, ofullständig eller inte uppdaterad. Innehållet på denna webbplats erbjuds endast för allmänna informationsändamål och bör inte enbart förlitas på eller användas som den enda grunden för beslutsfattande utan att konsultera primära, mer exakta, mer omfattande eller mer aktuella informationskällor. Förtroende för innehållet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla vissa historiska uppgifter. Historiska data är till sin natur kanske inte aktuella och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när det behövs, men vi är inte skyldiga att uppdatera någon information på vår webbplats. Du bekräftar att det är ditt ansvar att hålla reda på eventuella ändringar som görs på vår webbplats.

Avsnitt 4 - Ändringar av tjänsten och priserna

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst justera eller upphöra med Tjänsten (eller någon del eller något innehåll i den) utan föregående meddelande. Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några modifieringar, prisändringar, avbrott eller uppsägningar av Tjänsten.

Avsnitt 5 - Produkter eller tjänster (om tillämpligt)

Vi har försökt att återge färgerna och bilderna på våra produkter i butiken så exakt som möjligt. Vi kan dock inte garantera att färgvisningen på din datorskärm är helt korrekt.

Vissa produkter eller tjänster kan vara exklusivt tillgängliga online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är endast berättigade till retur eller byte i enlighet med vår returpolicy.

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon individ, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan komma att utöva denna rätt från fall till fall. Dessutom förbehåller vi oss rätten att införa kvantitetsbegränsningar för alla produkter eller tjänster som vi tillhandahåller.

Alla produktbeskrivningar eller priser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, helt efter vårt gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta tillgängligheten för en produkt. Alla erbjudanden om en produkt eller tjänst som presenteras på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du förvärvar eller erhåller kommer att uppfylla dina förväntningar, och vi garanterar inte heller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

Avsnitt 6 - Fakturerings- och kontoinformationens riktighet

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller upphäva kvantiteter som köpts per individ, per hushåll eller per beställning. Sådana begränsningar kan gälla för beställningar som görs under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder identiska fakturerings- och/eller leveransadresser. Om vi beslutar att ändra eller annullera en beställning kommer vi att försöka informera dig genom att nå ut till e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angavs under beställningstillfället.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuella, omfattande och exakta köp- och kontouppgifter för alla transaktioner som genomförs i vår butik. Dessutom samtycker du till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan relevant information, till exempel din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, för att underlätta slutförandet av dina transaktioner och göra det möjligt för oss att kontakta dig vid behov.

Avsnitt 7 - Länkar till tredje part

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar till tredjepartswebbplatser på denna webbplats kan omdirigera dig till webbplatser som inte är associerade med oss. Vi åtar oss inte att granska eller bedöma innehållet eller riktigheten på dessa tredjepartswebbplatser, och vi garanterar inte och tar inte på oss något ansvar för material eller webbplatser som tillhandahålls av tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part.

Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som genomförs i samband med tredje parts webbplatser. Innan du genomför en transaktion ska du noggrant granska tredje parts policy och praxis och se till att du förstår dem. Eventuella klagomål, anspråk, problem eller förfrågningar om produkter från tredje part ska riktas direkt till den tredje parten.

Avsnitt 8 - Användarkommentarer, feedback och andra bidrag

Om du på vår begäran skickar in visst specifikt material eller om du frivilligt tillhandahåller kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat innehåll, oavsett om det sker via onlineplattformar, e-post, post eller på något annat sätt (kollektivt kallade "kommentarer"), samtycker du till att vi får använda, utan begränsning, dina kommentarer i vilket medium som helst, inklusive men inte begränsat till redigering, kopiering, publicering, distribution och översättning av dem. Vi är inte skyldiga att göra det:

 1. Behåll alla kommentarer konfidentiella;
 2. Erbjud kompensation för eventuella kommentarer;
 3.  Svara på eventuella kommentarer.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, förtalande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du bekräftar och samtycker till att dina kommentarer inte kommer att göra intrång i tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Dessutom samtycker du till att dina kommentarer inte kommer att innehålla något ärekränkande, olagligt, kränkande eller obscent material, inte heller kommer de att innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som potentiellt kan störa driften av tjänsten eller någon associerad webbplats. Det är förbjudet att använda en falsk e-postadress, utge sig för att vara någon annan än dig själv eller vilseleda oss eller tredje part avseende kommentarernas ursprung. Du är ensam ansvarig för att de kommentarer du lämnar är korrekta. Vi accepterar inte ansvar och tar inte på oss något ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

Avsnitt 9 - Personuppgifter

Din inlämning av personlig information via webbplatsen är föremål för vår Integritetspolicydär det beskrivs hur vi samlar in, använder och skyddar dina uppgifter.

Avsnitt 10 - Fel, felaktigheter och utelämnanden

Från tid till annan kan det förekomma typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden i den information som tillhandahålls på vår webbplats eller via Tjänsten. Det kan gälla produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att rätta till alla sådana fel, felaktigheter eller utelämnanden. Dessutom förbehåller vi oss rätten att ändra eller uppdatera information, eller att annullera beställningar, om någon information i Tjänsten eller på någon associerad webbplats visar sig vara felaktig, utan föregående meddelande (även efter att du har lagt din beställning).

Vi är inte skyldiga att uppdatera, revidera eller förtydliga information som tillhandahålls i Tjänsten eller på någon tillhörande webbplats, inklusive prisinformation, förutom vad som föreskrivs i lag. Avsaknaden av ett angivet uppdaterings- eller uppdateringsdatum i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska inte tolkas som att all information som finns där har reviderats eller uppdaterats.

Avsnitt 11 - Förbjudna användningar

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll för följande ändamål:

 • Delta i någon olaglig verksamhet;

 • Uppmaning till andra att delta i olagliga handlingar;

 • Bryter mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar;

 • Intrång i eller kränkning av våra eller andras immateriella rättigheter;

 • Trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, förringa, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder;

 • Lämnande av falsk eller vilseledande information;

 • Ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kan påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten, relaterade webbplatser, andra webbplatser eller Internet;

 • Samla in eller spåra andras personliga information;

 • Engagera sig i skräppost, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling eller scraping;

 •  Använda Tjänsten för obscena eller omoraliska ändamål;

 • Störning eller kringgående av säkerhetsfunktionerna i Tjänsten, relaterade webbplatser, andra webbplatser eller Internet.

Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av dessa förbjudna användningsområden.

Avsnitt 12 - Friskrivning från garantier; begränsning av ansvar

Vi garanterar inte att resultaten från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga. Du samtycker till att vi ibland kan stänga av tjänsten på obestämd tid eller avsluta den när som helst, utan föregående meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker helt på egen risk. Tjänsten, liksom alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig via tjänsten, erbjuds (om inte uttryckligen angivet av oss) "i befintligt skick" och "som tillgänglig" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Under inga omständigheter ska Window Breaker, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, speciella eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de baseras på kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annat, som uppstår till följd av din användning av tjänsten eller produkter som erhålls via tjänsten, eller för något annat krav som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om det informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den maximala omfattning som tillåts enligt lag.

Avsnitt 13 - Skadestånd

Genom att godkänna dessa användarvillkor samtycker du till att gottgöra, försvara och hålla Window Breaker, våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa mot alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatavgifter, som framförs av en tredje part på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som hänvisas till häri, eller din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter.

Avsnitt 14 - Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska sådan bestämmelse förbli verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Den del som inte kan verkställas ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, och ett sådant beslut har ingen inverkan på giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

Avsnitt 15 - Uppsägning

De inblandade parternas ansvar och skulder som uppkommit före uppsägningsdatumet kommer i alla avseenden att fortsätta att gälla även efter uppsägningen av detta avtal. Dessa användarvillkor förblir i kraft om de inte sägs upp av någon av parterna. Du har möjlighet att säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att informera oss om ditt beslut att sluta använda våra tjänster eller genom att sluta använda vår webbplats.

Om du, enligt vårt eget gottfinnande, inte följer något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, eller om vi misstänker sådan underlåtenhet, förbehåller vi oss rätten att säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande. I sådana fall kommer du fortfarande att vara ansvarig för alla utestående belopp fram till och med uppsägningsdatumet. Dessutom kan vi neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav) om vi anser det lämpligt.

Avsnitt 16 - Fullständigt avtal

Vår underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor innebär inte att vi avstår från vår rätt att göra det i framtiden. Dessa användarvillkor, tillsammans med eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller relaterade till tjänsten, utgör det fullständiga avtalet mellan dig och oss som reglerar din användning av tjänsten. De ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive eventuella tidigare versioner av användarvillkoren). Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som utarbetade dem.

Avsnitt 17 - Gällande lag

Dessa villkor är underkastade och ska tolkas i enlighet med lagarna i Förenta staterna.

Avsnitt 18 - Ändringar av användarvillkoren

Du har möjlighet att när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, modifiera eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är din skyldighet att regelbundet granska vår webbplats för eventuella ändringar. Din pågående användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter publiceringen av eventuella ändringar av dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.

Kundvagn
Börja skriva för att se vilka produkter du letar efter.
Butik
0 föremål Vagn