Podmienky služby

V celej lokalite patria výrazy "my", "nás" a "náš" samotnému windowbreaker.net. Túto webovú lokalitu vrátane všetkých informácií a služieb dostupných z tejto platformy ponúkame vám, používateľovi, pod podmienkou, že beriete na vedomie a akceptujete všetky podmienky, pravidlá a upozornenia tu uvedené.

Pred vstupom na našu webovú lokalitu alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti tejto webovej lokality súhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok služby. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek z podmienok uvedených v tomto dokumente, nesmiete na túto lokalitu pristupovať ani používať žiadne z jej služieb. Ak sa tieto Podmienky poskytovania služieb považujú za ponuku, ich prijatie je výslovne obmedzené týmito Podmienkami poskytovania služieb.

Časť 1 - Podmienky online obchodu

Prijatím týchto Podmienok používania služby potvrdzujete, že ste dosiahli plnoletosť v štáte alebo provincii, v ktorej máte bydlisko, alebo že ste dosiahli plnoletosť v štáte alebo provincii, v ktorej máte bydlisko, a súhlasíte s tým, aby sme umožnili používanie tejto stránky všetkým vašim maloletým závislým osobám.

Je zakázané používať naše produkty na akékoľvek nezákonné alebo neoprávnené účely a vaše používanie služieb nesmie porušovať žiadne zákony platné vo vašej jurisdikcii (okrem iného vrátane zákonov o autorských právach). Musíte sa zdržať prenosu akýchkoľvek červov, vírusov alebo akéhokoľvek kódu deštruktívnej povahy. Akékoľvek porušenie alebo porušenie týchto podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie poskytovania vašich Služieb.

Oddiel 2 - Všeobecné podmienky

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu akejkoľvek osobe z akéhokoľvek dôvodu. Beriete na vedomie, že váš obsah (s výnimkou informácií o kreditnej karte) sa môže prenášať nešifrovane a môže zahŕňať prenosy v rôznych sieťach a zmeny, aby sa prispôsobil technickým požiadavkám prepojených sietí alebo zariadení.

Súhlasíte s tým, že bez nášho výslovného písomného súhlasu nebudete kopírovať, rozmnožovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať akýkoľvek segment služby, využívanie služby alebo prístup k službe vrátane akéhokoľvek kontaktu na webovej stránke, prostredníctvom ktorej sa služba poskytuje.

Oddiel 3 - Presnosť Úplnosť a včasnosť informácií

Nenesieme zodpovednosť za to, ak sú informácie uvedené na tejto stránke nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Obsah na tejto stránke sa ponúka výlučne na všeobecné informačné účely a nemal by sa naň spoliehať alebo ho využívať ako jediný základ pre rozhodovanie bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, komplexnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na obsah poskytovaný na tejto stránke sa uskutočňuje na vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické údaje. Historické údaje nemusia byť vzhľadom na svoju povahu aktuálne a slúžia výlučne pre vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo meniť obsah tejto stránky, kedykoľvek to bude potrebné, nie sme však povinní aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Beriete na vedomie, že je vašou povinnosťou sledovať všetky zmeny vykonané na našej stránke.

Časť 4 - Úpravy služby a cien

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť poskytovanie služby (alebo jej časti či obsahu) bez predchádzajúceho upozornenia. Za akékoľvek úpravy, zmeny cien, pozastavenie alebo ukončenie Služby nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť.

Oddiel 5 - Produkty alebo služby (ak je to vhodné)

Snažili sme sa, aby farby a obrázky našich výrobkov v obchode boli čo najpresnejšie. Nemôžeme však zaručiť, že zobrazenie farieb na monitore vášho počítača bude úplne presné.

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto výrobky alebo služby môžu mať obmedzené množstvá a sú oprávnené na vrátenie alebo výmenu len v súlade s našimi zásadami vrátenia tovaru.

Vyhradzujeme si právo, nie však povinnosť, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb akejkoľvek osobe, geografickej oblasti alebo jurisdikcii. Toto právo môžeme uplatniť v jednotlivých prípadoch. Okrem toho si vyhradzujeme právo zaviesť množstevné obmedzenia na akékoľvek produkty alebo služby, ktoré poskytujeme.

Všetky popisy výrobkov alebo ceny sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, výlučne podľa nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť dostupnosť akéhokoľvek výrobku. Akákoľvek ponuka výrobku alebo služby prezentovaná na tejto stránke je neplatná tam, kde je to zakázané zákonom.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré ste získali alebo získali, bude spĺňať vaše očakávania, ani nezaručujeme, že akékoľvek chyby v službe budú odstránené.

Oddiel 6 - Presnosť informácií o fakturácii a účte

Sme oprávnení odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás uskutočníte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpených produktov na jednotlivca, domácnosť alebo objednávku. Takéto obmedzenia sa môžu vzťahovať na objednávky zadané v rámci toho istého zákazníckeho účtu, tej istej kreditnej karty a/alebo objednávky využívajúce rovnaké fakturačné a/alebo dodacie adresy. Ak sa rozhodneme objednávku upraviť alebo zrušiť, budeme sa snažiť vás o tom informovať tak, že vás oslovíme na e-mailovú a/alebo fakturačnú adresu/telefónne číslo uvedené pri zadávaní objednávky.

Súhlasíte s poskytnutím aktuálnych, úplných a presných údajov o nákupe a účte pre všetky transakcie uskutočnené v našom obchode. Okrem toho súhlasíte s okamžitou aktualizáciou svojho účtu a ďalších relevantných informácií, ako sú e-mailová adresa, čísla kreditných kariet a dátumy ich platnosti, aby sa uľahčilo dokončenie vašich transakcií a aby sme vás mohli v prípade potreby kontaktovať.

Časť 7 - Odkazy tretích strán

Niektorý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály od tretích strán.

Odkazy na webové stránky tretích strán na tejto stránke vás môžu presmerovať na webové stránky, ktoré s nami nie sú spojené. Nezaväzujeme sa kontrolovať ani posudzovať obsah alebo presnosť týchto webových stránok tretích strán a neručíme ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za materiály alebo webové stránky poskytované tretími stranami, ani za iné materiály, produkty alebo služby ponúkané tretími stranami.

Nezodpovedáme za žiadne škody alebo poškodenia vyplývajúce z nákupu alebo používania tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pred uskutočnením akejkoľvek transakcie si dôkladne prečítajte zásady a postupy tretej strany a uistite sa, že im rozumiete. Akékoľvek sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali adresovať priamo tretej strane.

Časť 8 - Pripomienky používateľov, spätná väzba a iné príspevky

Ak na našu žiadosť predložíte určité konkrétne materiály alebo ak dobrovoľne poskytnete tvorivé nápady, návrhy, podnety, plány alebo iný obsah, či už prostredníctvom online platforiem, e-mailu, poštou alebo akýmkoľvek iným spôsobom (súhrnne označované ako "pripomienky"), súhlasíte s tým, že vaše pripomienky môžeme bez obmedzenia použiť v akomkoľvek médiu, okrem iného vrátane ich úpravy, kopírovania, zverejňovania, distribúcie a prekladu. Nie sme povinní:

 1. Zachovajte dôvernosť všetkých pripomienok;
 2. Poskytnite náhradu za všetky pripomienky;
 3.  Reagujte na všetky pripomienky.

Vyhradzujeme si právo, aj keď nie sme povinní, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý podľa vlastného uváženia považujeme za nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný, alebo ktorý porušuje práva duševného vlastníctva akejkoľvek strany alebo tieto Podmienky služby.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne práva tretích strán, okrem iného vrátane autorských práv, ochranných známok, ochrany súkromia, osobnosti alebo akýchkoľvek iných osobných alebo vlastníckych práv. Okrem toho súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať žiadny hanlivý, nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani nebudú obsahovať žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol potenciálne narušiť prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Je zakázané používať falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za niekoho iného ako za seba alebo zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za správnosť akýchkoľvek komentárov, ktoré napíšete, nesiete výhradnú zodpovednosť. Nepreberáme zodpovednosť a nenesieme žiadnu zodpovednosť za komentáre, ktoré ste uverejnili vy alebo akákoľvek tretia strana.

Oddiel 9 - Osobné údaje

Vaše poskytnutie osobných údajov prostredníctvom webovej stránky podlieha našim Zásady ochrany osobných údajov, v ktorom sa uvádza, ako zhromažďujeme, používame a chránime vaše údaje.

Oddiel 10 - Chyby, nepresnosti a opomenutia

Z času na čas sa môžu vyskytnúť typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia v informáciách poskytovaných na našej stránke alebo prostredníctvom Služby. Tieto chyby sa môžu týkať opisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za dopravu produktov, času prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť všetky takéto chyby, nepresnosti alebo opomenutia. Okrem toho si vyhradzujeme právo upraviť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sa zistí, že niektoré informácie v rámci služby alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite sú nepresné, a to bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky).

Nie sme povinní aktualizovať, revidovať alebo objasňovať informácie poskytované v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite vrátane informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď nám to ukladá zákon. Absencia uvedeného dátumu aktualizácie alebo obnovenia v rámci Služby alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by sa nemala chápať tak, že všetky informácie v nej obsiahnuté boli revidované alebo aktualizované.

Oddiel 11 - Zakázané použitie

Okrem ďalších zákazov uvedených v Podmienkach používania služby máte zakázané používať stránku alebo jej obsah na tieto účely:

 • Zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej činnosti;

 • nabádanie iných k účasti na protiprávnych činoch;

 • Porušenie akýchkoľvek medzinárodných, federálnych, provinčných alebo štátnych predpisov, pravidiel, zákonov alebo miestnych nariadení;

 • Porušovanie našich práv duševného vlastníctva alebo práv duševného vlastníctva iných osôb;

 • Obťažovanie, zneužívanie, urážanie, ubližovanie, ohováranie, ohováranie, znevažovanie, zastrašovanie alebo diskriminácia na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia;

 • Poskytovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií;

 • Nahrávanie alebo prenos vírusov alebo akéhokoľvek iného typu škodlivého kódu, ktorý môže ovplyvniť funkčnosť alebo prevádzku služby, súvisiacich webových stránok, iných webových stránok alebo internetu;

 • zhromažďovanie alebo sledovanie osobných údajov iných osôb;

 • zapojenie sa do rozosielania spamu, phishingu, pharmingu, pretextingu, spideringu, crawlingu alebo scrapovania;

 •  Používanie Služby na obscénne alebo nemorálne účely;

 • zasahovanie do bezpečnostných funkcií služby, súvisiacich webových stránok, iných webových stránok alebo internetu alebo ich obchádzanie.

Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte niektorý z týchto zakázaných spôsobov používania.

Oddiel 12 - Odmietnutie záruk; obmedzenie zodpovednosti

Nezaručujeme, že výsledky získané pri používaní služby budú presné alebo spoľahlivé. Súhlasíte s tým, že službu môžeme príležitostne pozastaviť na dobu neurčitú alebo ju kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Výslovne súhlasíte s tým, že využívanie alebo neschopnosť využívať službu je výlučne na vaše vlastné riziko. Služba, ako aj všetky produkty a služby, ktoré sú vám poskytované prostredníctvom služby, sú (pokiaľ to nie je výslovne uvedené) ponúkané "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" na vaše použitie, bez akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných. To zahŕňa všetky predpokladané záruky alebo podmienky predajnosti, kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, názvu a neporušovania práv.

Spoločnosť Window Breaker, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií za žiadnych okolností nenesú zodpovednosť za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, osobitné alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, ale bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlého príjmu, ušlých úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúcich z vášho používania služby alebo akýchkoľvek produktov získaných prostredníctvom služby, alebo za akýkoľvek iný nárok súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, okrem iného vrátane akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akejkoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknutej v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, prenášaného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že ste boli upozornení na ich možnosť. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

Oddiel 13 - Odškodnenie

Súhlasom s týmito Podmienkami používania služby súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a zbavíte spoločnosť Window Breaker, naše materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zástupcov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov zodpovednosti za akékoľvek nároky alebo požiadavky, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vznesené treťou stranou z dôvodu vášho porušenia týchto Podmienok používania služby alebo dokumentov, na ktoré sa tu odkazuje, alebo z dôvodu vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

Oddiel 14 - Oddeliteľnosť

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok služby považuje za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie zostáva vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. Nevykonateľná časť sa považuje za oddelenú od týchto Podmienok služby, pričom takéto určenie nemá žiadny vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.

Oddiel 15 - Ukončenie

Povinnosti a dlhy zúčastnených strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia zmluvy, zostávajú pre všetky účely v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy. Tieto podmienky poskytovania služieb zostávajú v platnosti, pokiaľ ich niektorá zo strán nevypovie. Máte možnosť kedykoľvek ukončiť tieto Podmienky služby tým, že nás informujete o svojom rozhodnutí prestať používať naše služby alebo tým, že prestanete používať našu stránku.

Ak podľa nášho vlastného uváženia nedodržíte akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto Podmienok služby alebo ak máme podozrenie na takéto nedodržanie, vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť túto zmluvu bez predchádzajúceho upozornenia. V takýchto prípadoch budete stále zodpovední za všetky neuhradené sumy až do dátumu ukončenia zmluvy vrátane. Okrem toho vám môžeme podľa potreby odoprieť prístup k našim službám (alebo ich časti).

Oddiel 16 - Celá zmluva

Ak neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok služby, nezbavujeme sa práva tak urobiť v budúcnosti. Tieto Podmienky služby spolu s akýmikoľvek zásadami alebo prevádzkovými pravidlami, ktoré sme zverejnili na tejto stránke alebo ktoré súvisia so službou, predstavujú úplnú dohodu medzi vami a nami, ktorou sa riadi vaše používanie služby. Nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane všetkých predchádzajúcich verzií Podmienok služby). Akékoľvek nejasnosti pri výklade týchto Podmienok služby sa nebudú vykladať v neprospech strany, ktorá ich vypracovala.

Oddiel 17 - Rozhodné právo

Tieto podmienky podliehajú zákonom Spojených štátov a vykladajú sa v súlade s nimi.

Oddiel 18 - Zmeny podmienok služby

Na tejto stránke máte možnosť kedykoľvek si pozrieť najnovšiu verziu Podmienok služby. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, upraviť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok služby zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať našu webovú lokalitu, či nedošlo k nejakým zmenám. Vaše pokračujúce používanie našej webovej lokality alebo Služby alebo prístup k nim po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Podmienok služby znamená váš súhlas s týmito zmenami.

Nákupný košík
Začnite písať, aby ste videli produkty, ktoré hľadáte.
Obchod
0 položky Košík