Warunki świadczenia usług

W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" należą do samego windowbreaker.net. Oferujemy tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje i usługi dostępne na tej platformie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem potwierdzenia i akceptacji wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.

Przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub rozpoczęciem korzystania z niej należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki świadczenia usług. Uzyskując dostęp do dowolnej części tej witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na którykolwiek z warunków określonych w niniejszym dokumencie, nie może uzyskiwać dostępu do witryny ani korzystać z żadnych jej usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są interpretowane jako oferta, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Sekcja 1 - Regulamin sklepu internetowego

Akceptując niniejsze Warunki świadczenia usług, użytkownik potwierdza, że osiągnął pełnoletniość w stanie lub prowincji, w której zamieszkuje, lub że osiągnął pełnoletniość w stanie lub prowincji, w której zamieszkuje, i wyraził zgodę na korzystanie z witryny przez nieletnie osoby pozostające na jego utrzymaniu.

Zabronione jest korzystanie z naszych produktów w jakimkolwiek niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym celu, a korzystanie z Usług nie może naruszać żadnych przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika (w tym, bez ograniczeń, praw autorskich). Użytkownik musi powstrzymać się od przesyłania jakichkolwiek robaków, wirusów lub jakiegokolwiek kodu o charakterze destrukcyjnym. Jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

Sekcja 2 - Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług dowolnej osobie w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i mogą obejmować transmisje w różnych sieciach oraz zmiany w celu dostosowania się do wymagań technicznych połączonych sieci lub urządzeń.

Użytkownik zgadza się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiegokolwiek segmentu Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi, w tym jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas.

Sekcja 3 - Dokładność, kompletność i terminowość informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje przedstawione na tej stronie są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Treści na tej stronie są oferowane wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, bardziej wszechstronnymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Użytkownik polega na treściach zamieszczonych na niniejszej stronie na własne ryzyko.

Niniejsza witryna może zawierać pewne dane historyczne. Dane historyczne, ze względu na swój charakter, mogą nie być aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w razie potrzeby, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego obowiązkiem jest śledzenie wszelkich zmian wprowadzanych na naszej stronie.

Sekcja 4 - Modyfikacje usług i cen

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez wcześniejszego powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi.

Sekcja 5 - Produkty lub usługi (jeśli dotyczy)

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i obrazy naszych produktów w sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować, że kolory wyświetlane na monitorze komputera będą całkowicie dokładne.

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i kwalifikują się do zwrotu lub wymiany tylko zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Zastrzegamy sobie prawo, choć nie obowiązek, ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do nakładania limitów ilościowych na wszelkie dostarczane przez nas produkty lub usługi.

Wszystkie opisy produktów lub ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wyłącznie według naszego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia dostępności dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące produktów lub usług przedstawione na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów nabytych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani nie zapewniamy, że wszelkie błędy w Usłudze zostaną usunięte.

Sekcja 6 - Dokładność rozliczeń i informacji o koncie

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę fizyczną, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Takie ograniczenia mogą mieć zastosowanie do zamówień złożonych w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień wykorzystujących identyczne adresy rozliczeniowe i/lub wysyłkowe. Jeśli zdecydujemy się zmodyfikować lub anulować zamówienie, dołożymy starań, aby poinformować o tym użytkownika, kontaktując się z nim na adres e-mail i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany podczas składania zamówienia.

Użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie aktualnych, wyczerpujących i dokładnych danych dotyczących zakupu i konta dla wszystkich transakcji przeprowadzanych w naszym sklepie. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych istotnych informacji, takich jak adres e-mail, numery kart kredytowych i daty ważności, w celu ułatwienia realizacji transakcji i umożliwienia nam skontaktowania się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Sekcja 7 - Linki stron trzecich

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały stron trzecich.

Łącza do stron internetowych osób trzecich na tej stronie mogą przekierowywać użytkownika do stron internetowych, które nie są z nami powiązane. Nie podejmujemy się przeglądu ani oceny treści lub dokładności tych stron internetowych osób trzecich i nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe dostarczone przez osoby trzecie, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi oferowane przez osoby trzecie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z zakupu lub korzystania z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji przeprowadzanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję należy dokładnie zapoznać się z zasadami i praktykami strony trzeciej i upewnić się, że są one zrozumiałe. Wszelkie skargi, roszczenia, wątpliwości lub zapytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane bezpośrednio do strony trzeciej.

Sekcja 8 - Komentarze użytkowników, opinie i inne zgłoszenia

Jeśli na naszą prośbę użytkownik prześle określone materiały lub dobrowolnie dostarczy kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne treści, czy to za pośrednictwem platform internetowych, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub w jakikolwiek inny sposób (łącznie określane jako "komentarze"), użytkownik zgadza się, że możemy bez ograniczeń wykorzystywać jego komentarze w dowolnym medium, w tym między innymi edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać i tłumaczyć je. Nie jesteśmy zobowiązani do:

 1. Wszelkie uwagi należy zachować w tajemnicy;
 2. Zapewnij rekompensatę za wszelkie komentarze;
 3.  Odpowiadaj na wszelkie komentarze.

Zastrzegamy sobie prawo, choć nie jesteśmy do tego zobowiązani, do monitorowania, edytowania lub usuwania treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, lub które naruszają prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, dóbr osobistych ani żadnych innych praw osobistych lub majątkowych. Ponadto użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą zawierać żadnych zniesławiających, niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby potencjalnie zakłócić działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownikowi zabrania się korzystania z fałszywego adresu e-mail, podawania się za kogoś innego niż on sam lub wprowadzania w błąd nas lub osób trzecich co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność wszelkich swoich komentarzy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez użytkownika lub osoby trzecie.

Sekcja 9 - Dane osobowe

Przekazanie przez użytkownika danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej podlega naszym Polityka prywatnościktóry określa, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane użytkowników.

Sekcja 10 - Błędy, nieścisłości i pominięcia

Od czasu do czasu mogą wystąpić błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia w informacjach udostępnianych na naszej stronie lub za pośrednictwem Usługi. Mogą one dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich takich błędów, nieścisłości lub pominięć. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji lub do anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w ramach Usługi lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej okażą się niedokładne, bez uprzedniego powiadomienia (nawet po złożeniu zamówienia).

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, poprawiania ani wyjaśniania informacji dostarczanych w ramach Usługi lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Brak określonej daty aktualizacji lub odświeżenia w ramach Usługi lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinien być interpretowany jako oznaczający, że wszystkie zawarte w niej informacje zostały poprawione lub zaktualizowane.

Sekcja 11 - Zabronione zastosowania

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, użytkownikowi zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości w następujących celach:

 • Angażowanie się w jakiekolwiek działania niezgodne z prawem;

 • Nakłanianie innych do angażowania się w działania niezgodne z prawem;

 • Naruszanie jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych;

 • Naruszanie lub naruszanie naszych praw własności intelektualnej lub praw innych osób;

 • Nękanie, znęcanie się, obrażanie, krzywdzenie, zniesławianie, oczernianie, dyskredytowanie, zastraszanie lub dyskryminowanie ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność;

 • Dostarczanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;

 • Przesyłanie lub przekazywanie wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który może wpływać na funkcjonalność lub działanie Usługi, powiązanych stron internetowych, innych stron internetowych lub Internetu;

 • Gromadzenie lub śledzenie danych osobowych innych osób;

 • Angażowanie się w spamowanie, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling lub scraping;

 •  Korzystanie z Usługi w celach nieprzyzwoitych lub niemoralnych;

 • Zakłócanie lub obchodzenie zabezpieczeń Usługi, powiązanych stron internetowych, innych stron internetowych lub Internetu.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli użytkownik naruszy którekolwiek z tych zabronionych zastosowań.

Sekcja 12 - Wyłączenie gwarancji; ograniczenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne. Użytkownik zgadza się, że możemy od czasu do czasu zawiesić usługę na czas nieokreślony lub zakończyć ją w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta z usługi lub nie jest w stanie z niej korzystać wyłącznie na własne ryzyko. Usługa, a także wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi, są (o ile nie zostało to wyraźnie określone przez nas) oferowane "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych. Obejmuje to wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw.

W żadnym wypadku Window Breaker, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub wszelkie podobne szkody, niezależnie od tego, czy są one oparte na umowie, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu), lub w inny sposób, wynikające z korzystania z usługi lub jakichkolwiek produktów uzyskanych za pośrednictwem usługi, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi z błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Sekcja 13 - Odszkodowanie

Zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług, użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Window Breaker, naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wniesionymi przez stronę trzecią z powodu naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, do których się w nich odwołuje, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

Sekcja 14 - Rozdzielność postanowień

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie pozostanie wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług, przy czym takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Sekcja 15 - Rozwiązanie umowy

Zobowiązania i długi zaangażowanych stron, które zostały naliczone przed datą rozwiązania umowy, pozostaną ważne nawet po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów i intencji. Niniejsze Warunki świadczenia usług pozostają w mocy, chyba że zostaną wypowiedziane przez którąkolwiek ze stron. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia niniejszych Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie poprzez poinformowanie nas o swojej decyzji o zaprzestaniu korzystania z naszych Usług lub poprzez zaprzestanie korzystania z naszej witryny.

Jeśli, według naszego wyłącznego uznania, użytkownik nie zastosuje się do jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług lub jeśli podejrzewamy takie uchybienie, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. W takich przypadkach użytkownik będzie nadal odpowiedzialny za wszystkie zaległe kwoty do daty rozwiązania umowy włącznie. Ponadto możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części), jeśli uznamy to za stosowne.

Sekcja 16 - Całość Umowy

Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie zrzeka się naszego prawa do wykonania tego w przyszłości. Niniejsze Warunki świadczenia usług, wraz z wszelkimi politykami lub zasadami operacyjnymi opublikowanymi przez nas na tej stronie lub związanymi z Usługą, stanowią kompletną umowę między użytkownikiem a nami regulującą korzystanie z Usługi. Zastępują one wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między użytkownikiem a nami (w tym wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług). Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane przeciwko stronie, która je sporządziła.

Sekcja 17 - Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.

Sekcja 18 - Zmiany warunków świadczenia usług

Użytkownik ma możliwość zapoznania się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług na tej stronie w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem wszelkich modyfikacji. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

Koszyk
Zacznij wpisywać, aby zobaczyć produkty, których szukasz.
Sklep
0 pozycje Wózek