Servicevoorwaarden

Overal op de site behoren de termen "wij", "ons" en "onze" toe aan windowbreaker.net zelf. Wij bieden deze website, met inbegrip van alle informatie en diensten die beschikbaar zijn vanaf dit platform aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden die hierin worden uiteengezet, mag u de site niet openen en geen gebruik maken van de services. Als deze Servicevoorwaarden worden opgevat als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Artikel 1 - Voorwaarden van de webwinkel

Door deze Servicevoorwaarden te aanvaarden, erkent u dat u de wettelijke meerderjarigheid hebt bereikt in de staat of provincie waarin u woont, of dat u de wettelijke meerderjarigheid hebt bereikt in de staat of provincie waarin u woont, en dat u ermee hebt ingestemd dat wij minderjarige personen ten laste van u toestaan de site te gebruiken.

Het is verboden om onze producten te gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden, en uw gebruik van de Services mag geen wetten schenden die van toepassing zijn in uw rechtsgebied (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten). U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden. Elke inbreuk op of schending van deze Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.

Sectie 2 - Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan een individu te weigeren. U erkent dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en overdracht via verschillende netwerken en wijzigingen kan inhouden om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van onderling verbonden netwerken of apparaten.

U stemt ermee in geen enkel segment van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service, met inbegrip van elk contact op de website via welke de service wordt verleend, te repliceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Sectie 3 - Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van informatie

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de informatie op deze site onnauwkeurig, onvolledig of niet up-to-date is. De inhoud op deze site wordt uitsluitend aangeboden voor algemene informatiedoeleinden en mag niet als enige basis voor besluitvorming worden gebruikt zonder primaire, nauwkeurigere, uitgebreidere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op de inhoud van deze site is voor eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn van nature mogelijk niet actueel en worden uitsluitend ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te wijzigen wanneer dat nodig is, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site bij te houden.

Artikel 4 - Wijzigingen van de Service en Prijzen

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud ervan) zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment aan te passen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschortingen of beëindigingen van de Service.

Sectie 5 - Producten of diensten (indien van toepassing)

We hebben geprobeerd de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van kleuren op je computermonitor volledig accuraat zal zijn.

Sommige producten of diensten zijn uitsluitend online verkrijgbaar via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en komen alleen in aanmerking voor retournering of omruiling zoals uiteengezet in ons retourbeleid.

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische regio's of rechtsgebieden te beperken. We kunnen deze discretie van geval tot geval uitoefenen. Daarnaast behouden we ons het recht voor om kwantitatieve beperkingen op te leggen voor alle producten of diensten die we leveren.

Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend naar ons eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van een product op elk gewenst moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig indien wettelijk verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die u verkrijgt of verkrijgt aan uw verwachtingen zullen voldoen, noch garanderen wij dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

Artikel 6 - Nauwkeurigheid van facturerings- en accountgegevens

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons doet te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Dergelijke beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst onder dezelfde klantenaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruikmaken van identieke facturerings- en/of verzendadressen. Als we besluiten een bestelling te wijzigen of te annuleren, zullen we ons best doen om je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat je hebt opgegeven tijdens het plaatsen van de bestelling.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle transacties die in onze winkel worden uitgevoerd. Bovendien stemt u ermee in om uw account en andere relevante informatie, zoals uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken om de voltooiing van uw transacties te vergemakkelijken en ons in staat te stellen zo nodig contact met u op te nemen.

Hoofdstuk 7 - Koppelingen naar derden

Sommige inhoud, producten en diensten die toegankelijk zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.

Links naar websites van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites die niet aan ons verbonden zijn. Wij hebben niet de taak om de inhoud of nauwkeurigheid van deze websites van derden te controleren of te beoordelen, en wij geven geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites die door derden worden aangeboden, of voor andere materialen, producten of diensten die door derden worden aangeboden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Voordat u een transactie aangaat, dient u het beleid en de praktijken van de derde partij grondig door te nemen en ervoor te zorgen dat u deze begrijpt. Eventuele klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten rechtstreeks aan de derde partij worden gericht.

Artikel 8 - Opmerkingen, feedback en andere inzendingen van gebruikers

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke materialen indient of als u vrijwillig creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere inhoud levert, hetzij via online platforms, e-mail, post of andere middelen (gezamenlijk 'opmerkingen' genoemd), stemt u ermee in dat we uw opmerkingen, zonder beperking, in elk medium mogen gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden en vertalen ervan. Wij zijn niet verplicht om:

 1. Houd alle opmerkingen vertrouwelijk;
 2. Geef compensatie voor eventuele opmerkingen;
 3.  Reageer op opmerkingen.

We behouden ons het recht voor, hoewel we hiertoe niet verplicht zijn, om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die we, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, of die de intellectuele eigendomsrechten van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Bovendien stemt u ermee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk, onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere malware die de werking van de Service of een geassocieerde website kunnen verstoren. Het is verboden om een vals e-mailadres te gebruiken, u voor te doen als iemand anders dan uzelf of ons of derden te misleiden met betrekking tot de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de opmerkingen die u maakt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Sectie 9 - Persoonlijke informatie

Het verstrekken van persoonlijke informatie via de website is onderworpen aan onze Privacybeleidwaarin staat hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

Hoofdstuk 10 - Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Van tijd tot tijd kunnen er typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen in de informatie die op onze site of via de Service wordt verstrekt. Deze kunnen betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken, of om bestellingen te annuleren, indien informatie in de Service of op een bijbehorende website onjuist blijkt te zijn, zonder voorafgaande kennisgeving (zelfs nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie die in de Service of op een gerelateerde website wordt verstrekt, met inbegrip van prijsinformatie, bij te werken, te herzien of te verduidelijken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Het ontbreken van een specifieke update- of vernieuwingsdatum binnen de Service of op een gerelateerde website mag niet worden geïnterpreteerd als zou alle informatie die daarin is opgenomen, zijn herzien of bijgewerkt.

Sectie 11 - Verboden gebruik

Naast andere verboden die in de Servicevoorwaarden worden beschreven, is het verboden de site of de inhoud ervan voor de volgende doeleinden te gebruiken:

 • Deelnemen aan onwettige activiteiten;

 • Anderen aanzetten tot onwettige handelingen;

 • Schenden van internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen;

 • Inbreuk maken op of schenden van onze intellectuele eigendomsrechten of die van anderen;

 • Intimideren, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;

 • Valse of misleidende informatie verstrekken;

 • Het uploaden of verzenden van virussen of andere kwaadaardige codes die de functionaliteit of werking van de Service, gerelateerde websites, andere websites of het internet kunnen beïnvloeden;

 • Persoonlijke gegevens van anderen verzamelen of traceren;

 • Deelnemen aan spamming, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling of scraping;

 •  De Service gebruiken voor obscene of immorele doeleinden;

 • Het hinderen of omzeilen van de beveiligingsfuncties van de Service, gerelateerde websites, andere websites of het internet.

Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van deze verboden gebruiken schendt.

Artikel 12 - Afwijzing van garanties; beperking van aansprakelijkheid

We garanderen niet dat de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn. Je gaat ermee akkoord dat we de service af en toe voor onbepaalde tijd kunnen opschorten of op elk moment kunnen beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan jou.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om gebruik te maken van, de service uitsluitend op uw eigen risico is. De service, evenals alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) aangeboden 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet. Dit omvat alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Window Breaker, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid, of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of enig product verkregen via de service, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gemaakt via de service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

Artikel 13 - Vrijwaring

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, gaat u ermee akkoord Window Breaker, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, aangesloten bedrijven, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Artikel 14 - Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft een dergelijke bepaling afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Het niet-afdwingbare gedeelte wordt beschouwd als afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Artikel 15 - Beëindiging

De verantwoordelijkheden en schulden van de betrokken partijen die voor de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven ook na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden geldig. Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht tenzij ze door een van beide partijen worden beëindigd. U hebt de mogelijkheid om deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment te beëindigen door ons op de hoogte te stellen van uw beslissing om niet langer gebruik te maken van onze Services, of door onze site niet langer te gebruiken.

Indien u naar ons eigen goeddunken enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet naleeft, of indien wij een dergelijk verzuim vermoeden, behouden wij ons het recht voor om deze overeenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. In dergelijke gevallen blijft u verantwoordelijk voor alle uitstaande bedragen tot en met de beëindigingsdatum. Daarnaast kunnen we u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen als dat nodig wordt geacht.

Artikel 16 - Gehele overeenkomst

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden doet geen afstand van ons recht om dit in de toekomst te doen. Deze Servicevoorwaarden, samen met enig beleid of operationele regels door ons op deze site geplaatst of gerelateerd aan de Service, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de Service. Zij vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden uitgelegd in het nadeel van de partij die ze heeft opgesteld.

Artikel 17 - Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten.

Artikel 18 - Wijzigingen aan de Servicevoorwaarden

Je hebt de mogelijkheid om op elk gewenst moment de laatste versie van de Servicevoorwaarden op deze pagina te bekijken. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te publiceren. Het is uw plicht om onze website regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortdurend gebruik van of toegang tot onze website of de service na de publicatie van eventuele wijzigingen van deze Servicevoorwaarden betekent dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

Winkelwagen
Begin te typen om de producten te zien die je zoekt.
Winkel op
0 items Winkelwagen