Podmínky služby

Výrazy "my", "nás" a "naše" jsou v celém textu webu používány společností windowbreaker.net. Tuto webovou stránku, včetně všech informací a služeb dostupných z této platformy, nabízíme vám, uživateli, za předpokladu, že berete na vědomí a přijímáte všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Před přístupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo používáním jakékoli části těchto stránek souhlasíte s dodržováním těchto Podmínek služby. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli z podmínek zde uvedených, nesmíte na stránky přistupovat ani používat žádné z jejich služeb. Pokud jsou tyto Podmínky služby chápány jako nabídka, je jejich přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky služby.

Oddíl 1 - Podmínky internetového obchodu

Přijetím těchto Podmínek služby potvrzujete, že jste dosáhli plnoletosti ve státě nebo provincii, ve které máte bydliště, nebo že jste dosáhli plnoletosti ve státě nebo provincii, ve které máte bydliště, a souhlasíte s tím, že umožníme všem vašim nezletilým závislým osobám používat tyto stránky.

Je zakázáno používat naše produkty k jakýmkoli nezákonným nebo neoprávněným účelům a vaše používání služeb nesmí porušovat žádné zákony platné ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech). Musíte se zdržet přenosu jakýchkoli červů, virů nebo jakéhokoli kódu destruktivní povahy. Jakékoli porušení nebo přestupek proti těmto podmínkám bude mít za následek okamžité ukončení poskytování vašich Služeb.

Oddíl 2 - Všeobecné podmínky

Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout službu kterékoli osobě. Berete na vědomí, že váš obsah (s výjimkou údajů o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně a může zahrnovat přenosy v různých sítích a změny, které se přizpůsobí technickým požadavkům propojených sítí nebo zařízení.

Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete kopírovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani využívat žádný segment služby, využívání služby nebo přístup ke službě, včetně jakéhokoli kontaktu na webové stránce, prostřednictvím které je služba poskytována.

Oddíl 3 - Přesnost Úplnost a včasnost informací

Neneseme odpovědnost za to, že informace uvedené na těchto stránkách jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální. Obsah těchto stránek je nabízen výhradně pro obecné informační účely a nemělo by se na něj výhradně spoléhat nebo jej využívat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primárních, přesnějších, komplexnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Jakékoli spoléhání se na obsah poskytovaný na těchto stránkách je prováděno na vlastní riziko.

Tato stránka může obsahovat určitá historická data. Historické údaje nemusí být ze své podstaty aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo měnit obsah těchto stránek, kdykoli to bude nutné, nejsme však povinni aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Berete na vědomí, že je vaší povinností sledovat veškeré změny provedené na našich stránkách.

Oddíl 4 - Změny služby a cen

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit poskytování služby (nebo její části či obsahu) bez předchozího upozornění. Za jakékoli úpravy, změny cen, pozastavení nebo ukončení Služby neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost.

Oddíl 5 - Výrobky nebo služby (je-li to relevantní)

Snažili jsme se, aby barvy a obrázky našich výrobků v obchodě byly co nejpřesnější. Nemůžeme však zaručit, že zobrazení barev na monitoru vašeho počítače bude zcela přesné.

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi zásadami pro vracení zboží.

Vyhrazujeme si právo, nikoliv však povinnost, omezit prodej našich produktů nebo služeb jednotlivcům, zeměpisným oblastem nebo jurisdikcím. Toto právo můžeme uplatnit v jednotlivých případech. Kromě toho si vyhrazujeme právo zavést množstevní omezení na jakékoli námi poskytované produkty nebo služby.

Veškeré popisy produktů nebo ceny se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, a to výhradně podle našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit dostupnost jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka produktu nebo služby prezentovaná na těchto stránkách je neplatná tam, kde je to zakázáno zákonem.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které získáte, splní vaše očekávání, ani nezaručujeme, že případné chyby ve službě budou odstraněny.

Oddíl 6 - Přesnost informací o vyúčtování a účtu

Jsme oprávněni odmítnout jakoukoli vaši objednávku. Můžeme podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupené na jednotlivce, domácnost nebo objednávku. Taková omezení se mohou vztahovat na objednávky podané pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo na objednávky využívající stejné fakturační a/nebo dodací adresy. Pokud se rozhodneme objednávku upravit nebo zrušit, budeme se snažit vás o tom informovat na e-mailovou a/nebo fakturační adresu/telefonní číslo uvedené při zadávání objednávky.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných údajů o nákupu a účtu pro všechny transakce provedené v našem obchodě. Dále souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat svůj účet a další relevantní informace, jako je e-mailová adresa, čísla kreditních karet a data platnosti, abyste usnadnili dokončení transakcí a umožnili nám vás v případě potřeby kontaktovat.

Oddíl 7 - Odkazy třetích stran

Některý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály třetích stran.

Odkazy na webové stránky třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky, které s námi nejsou spojeny. Nezavazujeme se, že budeme kontrolovat nebo posuzovat obsah nebo správnost těchto webových stránek třetích stran, a neručíme ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky poskytované třetími stranami, ani za jiné materiály, produkty nebo služby nabízené třetími stranami.

Nejsme odpovědní za žádné škody nebo újmy vzniklé v důsledku nákupu nebo používání zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí prováděných ve spojení s webovými stránkami třetích stran. Před provedením jakékoli transakce se důkladně seznamte se zásadami a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte. Jakékoli stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být adresovány přímo třetí straně.

Oddíl 8 - Připomínky uživatelů, zpětná vazba a další příspěvky

Pokud na naši žádost předložíte určité konkrétní materiály nebo pokud dobrovolně poskytnete tvůrčí nápady, návrhy, podněty, plány nebo jiný obsah, ať už prostřednictvím online platforem, e-mailu, poštou nebo jakýmkoli jiným způsobem (souhrnně označované jako "komentáře"), souhlasíte s tím, že vaše komentáře můžeme bez omezení použít v jakémkoli médiu, mimo jiné včetně jejich úpravy, kopírování, publikování, distribuce a překladu. Nejsme povinni:

 1. Zachovejte důvěrnost všech připomínek;
 2. Poskytněte kompenzaci za případné připomínky;
 3.  Reagujte na všechny připomínky.

Vyhrazujeme si právo, i když nejsme povinni, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný, nebo který porušuje práva duševního vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky služby.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že svými komentáři nebudete porušovat žádná práva třetích stran, mimo jiné autorská práva, práva k ochranným známkám, práva na ochranu soukromí, práva na ochranu osobnosti nebo jakákoli jiná osobní či vlastnická práva. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat žádný hanlivý, nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl potenciálně narušit provoz Služby nebo jakékoli přidružené webové stránky. Je zakázáno používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než za sebe nebo uvádět nás či třetí strany v omyl ohledně původu komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za správnost jakýchkoli komentářů, které vytvoříte. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za komentáře zveřejněné vámi nebo třetí stranou a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Oddíl 9 - Osobní údaje

Vaše osobní údaje poskytnuté prostřednictvím webových stránek podléhají našim právním předpisům. Zásady ochrany osobních údajů, kde je popsáno, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše údaje.

Oddíl 10 - Chyby, nepřesnosti a opomenutí

Čas od času může dojít k typografickým chybám, nepřesnostem nebo opomenutím v informacích poskytovaných na našich stránkách nebo prostřednictvím Služby. Tyto chyby se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo na opravu takových chyb, nepřesností nebo opomenutí. Kromě toho si vyhrazujeme právo upravit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud se zjistí, že některé informace v rámci služby nebo na přidružených webových stránkách jsou nepřesné, a to bez předchozího upozornění (i po zadání objednávky).

Nejsme povinni aktualizovat, revidovat nebo upřesňovat informace uvedené ve službě nebo na přidružených webových stránkách, včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to ukládá zákon. Absence uvedeného data aktualizace nebo aktualizace v rámci Služby nebo na jakékoli související webové stránce by neměla být vykládána tak, že všechny informace v nich obsažené byly revidovány nebo aktualizovány.

Oddíl 11 - Zakázaná použití

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách služby je zakázáno používat stránky nebo jejich obsah k následujícím účelům:

 • zapojení do jakékoli nezákonné činnosti;

 • Nabádání jiných osob k protiprávnímu jednání;

 • Porušení jakýchkoli mezinárodních, federálních, provinčních nebo státních předpisů, pravidel, zákonů nebo místních nařízení;

 • Porušování našich práv duševního vlastnictví nebo práv jiných osob;

 • Obtěžování, zneužívání, urážení, poškozování, hanobení, pomlouvání, znevažování, zastrašování nebo diskriminace na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení;

 • Poskytování nepravdivých nebo zavádějících informací;

 • Nahrávání nebo přenášení virů nebo jakéhokoli jiného typu škodlivého kódu, který může ovlivnit funkčnost nebo provoz služby, souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo internetu;

 • shromažďování nebo sledování osobních údajů jiných osob;

 • zapojení do rozesílání spamu, phishingu, pharmingu, pretextingu, spideringu, crawlingu nebo scrapingu;

 •  Používání Služby k jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelům;

 • zasahování do bezpečnostních prvků služby, souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo internetu nebo jejich obcházení.

Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli související webové stránky, pokud porušíte některý z těchto zakázaných způsobů použití.

Oddíl 12 - Odmítnutí záruk; omezení odpovědnosti

Nezaručujeme, že výsledky získané při použití služby budou přesné nebo spolehlivé. Souhlasíte s tím, že můžeme službu příležitostně pozastavit na dobu neurčitou nebo ji kdykoli ukončit, aniž bychom vás o tom předem informovali.

Výslovně souhlasíte s tím, že službu využíváte nebo nemůžete využívat výhradně na vlastní riziko. Služba, stejně jako všechny produkty a služby, které jsou vám prostřednictvím služby poskytovány, jsou (pokud to není výslovně uvedeno) nabízeny "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných. To zahrnuje všechny předpokládané záruky nebo podmínky prodejnosti, kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušování práv.

Společnost Window Breaker, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí za žádných okolností nenesou odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, sankčně nahrazované, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlého zisku, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání služby nebo jakýchkoli produktů získaných prostřednictvím služby, nebo za jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že jste byli upozorněni na jejich možnost. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude v takových státech nebo jurisdikcích naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

Oddíl 13 - Odškodnění

Souhlasem s těmito Podmínkami služby souhlasíte s tím, že odškodníte, ochráníte a ochráníte společnost Window Breaker, naše mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance před jakýmkoli nárokem nebo požadavkem, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vzneseným třetí stranou v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek služby nebo dokumentů, na které se zde odkazuje, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

Oddíl 14 - Oddělitelnost

Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek služby považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zůstává takové ustanovení vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. Nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek služby, přičemž takové určení nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

Oddíl 15 - Ukončení

Povinnosti a dluhy zúčastněných stran, které vznikly před datem ukončení, zůstávají v platnosti i po ukončení této dohody pro všechny účely. Tyto smluvní podmínky zůstávají v platnosti, pokud je některá ze stran nevypoví. Máte možnost tyto Podmínky služby kdykoli ukončit tím, že nás informujete o svém rozhodnutí přestat používat naše služby nebo tím, že přestanete naše stránky používat.

Pokud podle našeho vlastního uvážení nedodržíte některou z podmínek nebo ustanovení těchto Podmínek služby nebo pokud máme podezření na takové porušení, vyhrazujeme si právo tuto smlouvu kdykoli ukončit bez předchozího upozornění. V takových případech budete stále zodpovědní za všechny neuhrazené částky až do data ukončení smlouvy včetně. Kromě toho vám můžeme podle potřeby odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části).

Oddíl 16 - Úplná dohoda

Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek služby, nezříkáme se tím našeho práva tak učinit v budoucnu. Tyto Podmínky služby spolu s jakýmikoliv zásadami nebo provozními pravidly, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo které souvisejí se službou, představují úplnou dohodu mezi vámi a námi, kterou se řídí vaše používání služby. Nahrazují veškeré předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně jakýchkoli předchozích verzí Podmínek služby). Jakékoli nejasnosti při výkladu těchto Podmínek služby nebudou vykládány v neprospěch strany, která je vypracovala.

Oddíl 17 - Rozhodné právo

Tyto podmínky podléhají zákonům Spojených států a budou vykládány v souladu s nimi.

Oddíl 18 - Změny podmínek služby

Na této stránce máte možnost kdykoli se seznámit s nejnovější verzí smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, upravovat nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Vaší povinností je pravidelně kontrolovat naše webové stránky a zjišťovat případné změny. Vaše pokračující používání našich webových stránek nebo Služby nebo přístup k nim po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

Nákupní košík
Začněte psát a zobrazí se produkty, které hledáte.
Obchod
0 položky Košík